Royal Dutch Shell Group .com Rotating Header Image

Pieter Schelte: Criticism swells of Heerema’s ‘bad name’ heavy lift

Screen Shot 2015-01-26 at 15.40.22NON-PROFESSIONAL TRANSLATION OF AN ARTICLE PUBLISHED BY THE DUTCH FINANCIAL TIMES UNDER THE HEADLINE:

Criticism swells of Heerema’s ‘bad name’ heavy lift

Alexander Weissink
Sunday, January 25th, 2015, 11:26
Updated: Sunday, January 25, 2015, 16:56

The Dutch owner of offshore company Allseas in Delft is increasingly criticized for the naming of its newest vessel. Edward Heerema named the largest floating crane in the world after his father Pieter Schelte who was an officer in World War II in the German Waffen SS before he made his name as an offshore pioneer.

The Guardian

The Guardian Saturday citing various Jewish organizations complained about this tribute. The vessel with a size of eight football pitches and a cost of € 2.4 billion was early this month the subject of a ceremony on its arrival in the port of Rotterdam. In the backwater of Maasvlakte Pieter Schelte is being assembled in the coming months. After that lights the vessel obsolete oil platforms in the North Sea from their pedestal and drains.

Edward Heerema named the ship after his father deceased in 1981 because he considers him to be the founder of the Dutch offshore industry. Both Edward Heerema (67) with Allseas, as his younger brother Peter (63) with the Heerema Group, are recognised as market leaders in the field of services to the oil and gas industry at sea.

Jewish protest

The Vice-President of the Board of Deputies of British Jews, Jonathan Arkush, calls it in The Guardian unpalatable that Allseas gave the ship a Nazi name. “A ship name after an SS officer who has been convicted of war crimes is an insult to the millions of people who have died by the Nazis,” says Arkush. “We urge the owner to reconsider the name of the ship.”

The Netherlands has seen little opposition to the naming of the vessel because the sheer size has attracted worldwide attention. Esther Voet, director of the Center for Information and Documentation on Israel (CIDI) in The Hague, said to have protested in vain. “We are ten years been trying to convince the other parties that for many people is very offensive, but apparently not enough people find it objectionable that the largest ship in the world to a SS is called” explains Foot in The Guardian . “We can only try to convince the Rotterdam authorities not to accept it, but then it becomes a matter of employment.”

Port of Rotterdam

Port of Rotterdam, currently hosting the ship, will not interfere in the controversy. “We understand the sensitivities around the vessel, but it is not to judge us on how a ship is called, a spokesman said at the reception earlier this month. “We focus on what the arrival of a ship for the sector and Rotterdam means.”

Officer in the Waffen-SS
 
Pieter Heerema Schelte

Pieter Schelte Heerema was before World War II a sympathizer of the Nazis, according to research by the Dutch Institute for War Documentation (NIOD). As an engineer, he worked in the thirties in Venezuela and Iran. After the German invasion, he returned to the Netherlands, he enlisted in the Waffen SS. As an officer in combat he competed on the Eastern Front. His later responsibilities include the employment of workers in the occupied territories in eastern Europe. In late 1943 he turned, as they say, against the Nazis and fled to Switzerland.

After the war Heerema was indeed convicted but released because he is in custody for his sentence had been served. The civil engineer went back to Venezuela where he laid the foundation for his subsequent offshore company. Only in the sixties, he returned to the Netherlands and became an offshore magnate with clients like Shell and Exxon to install North Sea oil platforms.

Shell is the first client

Shell is one of the first customers for the new heavy lift Allseas. The Pieter Schelte will later this year dismantle three ageing oil rigs in the Brent field. A famous English critic of Shell, John Donovan of the activist website Royaldutchshellplc.com, has started a campaign against the use of the ship with the controversial name.

Parliamentary questions because subsidy

In the Netherlands, the issue has led to a parliamentary question time. In response to SP MP Sharon Gesthuizen confirmed Minister Maria van der Hoeven of Economic Affairs in November 2008 that Allseas had received 800,000 grant for a feasibility study for the Pieter Schelte. “It should be clear that I’m not happy with the names of ships that evoke negative associations,” said the minister over six years ago. “However, the naming of a ship is the responsibility of the owner. The grant regulations do not provide for any interference with the naming of a ship. ”

Tribute to offshore pioneer

Edward Heerema, the media-shy owner of Allseas, keeps himself in the background. Late last year he allowed himself to be interviewed only by the Telegraph. In the article under the headline ‘Hollands Glorie unprecedented “he said to take away from the war record of his father, but wanted to honor him as the offshore pioneer he was.

ORIGINAL ARTICLE IN DUTCH

Kritiek op ‘foute naam’ Heerema’s hefschip zwelt aan

Alexander Weissink
zondag 25 januari 2015, 11:26
update: zondag 25 januari 2015, 16:56

De Nederlandse eigenaar van offshorebedrijf Allseas uit Delft krijgt steeds meer kritiek op de naamgeving van zijn nieuwste vaartuig. Edward Heerema vernoemde het grootste hefschip ter wereld naar zijn vader Pieter Schelte die in de Tweede Wereldoorlog officier was bij de Duitse Waffen SS alvorens hij naam maakte als offshore-pionier.

The Guardian

In de Britse krant The Guardian van zaterdag doen verschillende joodse organisaties hun beklag over dit eerbetoon. Het monsterschip met een omvang van acht voetbalvelden en een kostprijs van €2,4 mrd werd begin deze maand met veel ceremonie in de Rotterdamse haven ontvangen. In het binnenwater van de Tweede Maasvlakte wordt de Pieter Schelte de komende maanden afgemonteerd. Daarna zal het vaartuig verouderde olieplatforms op de Noordzee van hun sokkel lichten en afvoeren.

Edward Heerema vernoemde het schip naar zijn in 1981 overleden vader omdat die beschouwd wordt als de grondlegger van de Nederlandse offshore industrie. Nog altijd worden de Heerema’s, zowel Edward (67) met Allseas als zijn jongere broer Pieter (63) met de Heerema Groep, gezien als marktleiders op het gebied van dienstverlening voor de olie- en gasindustrie op zee.

Joods protest

De vicepresident van het College van Afgevaardigden van Britse Joden, Jonathan Arkush, noemt het in The Guardian onverteerbaar dat Allseas het schip de naam van een nazi heeft gegeven. ‘Zo’n schip vernoemen naar een SS-officier die is veroordeeld wegens oorlogsmisdaden is een belediging voor de miljoenen mensen die zijn gestorven door de nazi’s’, aldus Arkush. ‘We dringen er bij de eigenaar op aan de naam van het schip te heroverwegen.’

In Nederland is weinig verzet geweest tegen de naamgeving van het vaartuig dat vanwege de enorme omvang wereldwijd veel aandacht heeft getrokken. Esther Voet, directeur van het Centrum voor Informatie en Documentatie Israël (Cidi) in Den Haag, zegt tevergeefs te hebben geprotesteerd. ‘We zijn tien jaar bezig geweest om de betrokkenen ervan te overtuigen dat dit voor heel veel mensen zeer beledigend is, maar kennelijk vinden onvoldoende mensen het bezwaarlijk dat het grootste schip ter wereld naar een SS’ers wordt genoemd’, verklaart Voet in The Guardian. ‘We kunnen alleen proberen de Rotterdamse autoriteiten te overtuigen het niet te accepteren, maar dan wordt het een kwestie van werkgelegenheid.’

Havenbedrijf Rotterdam

Havenbedrijf Rotterdam, momenteel gastheer van het schip, wil zich niet mengen in de controverse. ‘We kennen de gevoeligheden rondom het schip, maar het is niet aan ons te oordelen over hoe een schip wordt genoemd’, verklaarde een woordvoerder tijdens het ontvangst eerder deze maand. ‘Wij focussen ons op wat de komst van zo’n schip voor de sector en Rotterdam betekent.’

Officier bij Waffen-SS
Pieter Schelte Heerema
Pieter Schelte Heerema was al voor de Tweede Wereldoorlog een sympathisant van de nazi’s, zo blijkt uit onderzoek door het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (Niod). Als ingenieur werkte hij in de jaren dertig in Venezuela en Iran. Na de Duitse inval keerde hij terug naar Nederland en meldde hij zich aan bij de Waffen SS. Als officier bij de gevechtseenheid streed hij mee aan het oostfront. Daarna werd hij onder meer belast met de tewerkstelling van arbeiders in de bezette gebieden in het oosten van Europa. Eind 1943 keerde hij zich, naar eigen zeggen, tegen de nazi’s en vluchtte naar Zwitserland.

Na de oorlog werd Heerema weliswaar veroordeeld maar vrijgelaten omdat hij in voorarrest zijn straf al had uitgezeten. De civiel ingenieur vertrok weer naar Venezuela waar hij de basis legde voor zijn latere offshore concern. Pas in de jaren zestig keerde hij terug naar Nederland en groeide uit tot een offshoremagnaat met klanten als Shell en Exxon om op de Noordzee olieplatforms te installeren.

Shell is eerste opdrachtgever

Shell is een van de eerste opdrachtgevers voor het nieuwste hefschip van Allseas. Met de Pieter Schelte zullen later dit jaar drie verouderende olieproductie-eilanden in het Brent-veld worden ontmanteld. Een bekende Engelse criticaster van Shell, John Donovan van de activistische website Royaldutchshellplc.com, is daarom een campagne gestart tegen de gebruikmaking van het schip met de omstreden naam.

Kamervragen wegens subsidie

In Nederland heeft de kwestie een keer tot Kamervragen geleid. In antwoord op SP-kamerlid Sharon Gesthuizen bevestigde minister Maria van der Hoeven van Economische Zaken in november 2008 dat Allseas ruim 800.000 subsidie had ontvangen voor een haalbaarheidsstudie voor de Pieter Schelte. ‘Het mag duidelijk zijn dat ik niet gelukkig ben met namen van schepen die negatieve associaties oproepen’, aldus de bewindsvrouw ruim zes jaar geleden. ‘Echter, de naamgeving van een schip is de verantwoordelijkheid van de reder. De subsidievoorschriften voorzien niet in enigerlei bemoeienis met de naamgeving van een schip.’

Eerbetoon aan offsore-pionier

Edward Heerema, de mediaschuwe eigenaar van Allseas, houdt zich op de achtergrond. Eind vorig jaar liet hij zich alleen door de Telegraaf interviewen. In het artikel onder de kop ‘Hollands Glorie zonder weerga’ zei hij afstand te nemen van het oorlogsverleden van zijn vader, maar hem te willen eren als de offshore-pionier die hij was.

SOURCE ARTICLE  (WITH COMMENTS)

This website and sisters royaldutchshellplc.com, shellnazihistory.com, royaldutchshell.website, johndonovan.website, and shellnews.net, are owned by John Donovan. There is also a Wikipedia segment.

Comments are closed.